Book

มหาวิทยาลัย ฉบับ 14 กุมภาพันธ์

2022

Book

มหาวิทยาลัย ปีที่ ๙๙ ฉบับ ๒๓ ตุลาคม “ปิยมหาประชานุสรณ์”

2021

Book

มหาวิทยาลัย ปีที่ ๙๙ ฉบับ จิตร ภูมิศักดิ์

2021

Book

Freshy the Journey

2021

Book

Club Mania 2020

2020

Book

Dare You Chula

2020