Book Cover

ชวนคุยกับ 'แรปเตอร์' ผู้สมัครนายกสโมสรนิสิตฯ : เควียร์หนึ่งคนกับอบจ. เพื่อคนทุกคน...

ธนาพัฒน์ มีฉิม
377
20 มี.ค. 22
Book Cover

วิชาการนั้นสำคัญไฉน: เพราะฝ่ายวิชาการคือส่วนสำคัญในการเปลี่ยนปรับขยับสังคม กับบทส...

ภัคจิรา มาตาพิทักษ์
124
20 มี.ค. 22
Book Cover

ชวนคุยกับ ‘หมิว ธนธรณ์’ ผู้สมัครอุปนายกคนที่ 2 ว่าด้วยเรื่องจุฬาฯ ชุมชน เมือง และ...

ธนาพัฒน์ มีฉิม
135
20 มี.ค. 22
Book Cover

นิสิตสามารถร่วม “คิดโครง” และร่วมตรวจสอบความ “โปร่งใส” นโยบายใหม่จาก “แพร แพรภคภร...

ณัฐธิดา คะสีทอง
150
20 มี.ค. 22
Book Cover

เรื่องเงินเรื่องใหญ่ ควรใส่ใจ โปร่งใส และตรวจสอบได้: สัมภาษณ์ผู้สมัครเหรัญญิก อบจ...

นีน
133
20 มี.ค. 22
Book Cover

คุยกับ 'แอ๊นท์ รชยา เพิ่มสินทวี' ถอดรื้อนิยามนิสิตสัมพันธ์ให้เป็นไปเพื่อนิสิตอย่า...

วรัญลักษณ์ เผือกมงคล
136
20 มี.ค. 22
Book Cover

คุยกับ ‘หยิน-จัยวาสน์’: ผู้สมัครอุปนายกคนที่ 1 อบจ. : ความหวัง และสิ่งที่อยากให้เ...

เจียระไน ซองทอง
245
20 มี.ค. 22
Book Cover

ร่วมกัน “เปลี่ยนแปลง” และ “พัฒนา” เพื่อจุฬาฯ ที่ดีกว่าไปพร้อมกับ “พ้อย พลอยวรินทร...

ณัฐธิดา คะสีทอง
107
20 มี.ค. 22
Book Cover

"เพราะกีฬาก็สำคัญ”: ส่องความสัมพันธ์ของกีฬากับนิสิตจุฬาฯ ผ่านทัศนะผู้สมัครตำแหน่ง...

พุทธิชาต มาแดง
212
20 มี.ค. 22
Book Cover

ศิลปะ อำนาจ และการเปลี่ยนแปลง: บทสัมภาษณ์ผู้ลงสมัครประธานศิลปะและวัฒนธรรม “ณัฏฐนิ...

วรัญลักษณ์ เผือกมงคล
134
20 มี.ค. 22
Book Cover

ก่อร่างสร้างโปรเจกต์: SAR Senior Project

นีน
240
23 ม.ค. 22
Book Cover

Know more SAR มารู้จักสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรให้มากขึ้น

นีน
398
21 ม.ค. 22