Article

ความหลากหลายทางศาสนาในเชิงปฏิบัติที่ถูกมองข้ามในจุฬาฯ


โดย เมื่อ

ในรั้วจามจุรีแห่งนี้ มีกิจกรรมต่างๆให้พวกเราตื่นตาตื่นใจมากมาย  เป็นที่น่าชื่นชมที่จุฬาฯเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเปิดกว้างทางศาสนา และมีการใส่ใจความแตกต่างทางศาสนา เพื่อให้สังคมสามารถอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุข   อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จุฬาฯจะมีวัฒนธรรมแบบพหุวัฒนธรรม และความแตกต่างทางศาสนาก็ได้รับการใส่ใจ แต่ในทางปฏิบัตินั้นก็สามารถเกิดความ “ไม่สบายใจ” ของบางคนได้ เสียงสะท้อนจากผู้ให้สัมภาษณ์หลายคนถึงกิจกรรมบางอย่างในคณะ หรือในระดับมหาวิทยาลัยที่ไม่เอื้อต่อหลักศาสนา โดยผู้ปฏิบัติอาจจะคำนึงไม่ถึงโดยไม่ตั้งใจ โดยเราจะขอยกตัวอย่างมาเป็นลำดับข้อต่อไปนี้ และเสนอข้อคิดเห็นในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้เห็นมโนทัศน์ของปัญหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมกับแนวทางการแก้ปัญหา 1.กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ เช่น กิจกรรมรับน้อง หรือกิจกรรมเชียร์ เป็นต้น สามารถพบได้ว่ามีรูปแบบการใช้ถังน้ำร่วมกันในการแจกจ่ายน้ำดื่มแก่น้องๆปีหนึ่ง (หรือแม้แต่รุ่นพี่เอง) ซึ่งอาจมีประเด็นได้รับแจ้งว่า นอกจากอาจพบปัญหาทางสุขภาวะแล้ว นิสิตมุสลิมบางคนก็เกิดความไม่สบายใจก็เกิดปัญหาดังกล่าว เพราะบางที ผู้ที่ดื่มน้ำหรือใช้หลอดร่วมกัน ก็อาจรับประทานหมูมาก่อน จึงหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำจากถังร่วมดังกล่าว ซึ่งทำให้นิสิตมุสลิมผู้นั้นเสียความเสมอภาคในการเข้าถึงน้ำดื่มนั่นเอง โดยทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวสามารถหลีกเลี่ยงได้ หากมีการใช้ภาชนะบรรจุน้ำแยกสำหรับแต่ละบุคคล ซึ่งผู้จัดกิจกรรมสมควรจะจัดสรรให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น 2.กิจกรรมในเชิงคณะนิยมอื่นๆ เช่น การแสดงตนเป็นนิสิตคณะนั้นๆ เพื่อสร้างความเป็นกลุ่มสังคมในคณะ โดยต้องผ่านพิธีกรรมบางอย่าง ซึ่งอาจขัดต่อหลักศาสนาบางศาสนา (มักมีการทำความเคารพรูปเคารพหรือสัญลักษณ์) ถึงแม้จะมีการแยกผู้ที่มีข้อห้ามทางศาสนาออกไปจากกิจกรรมดังกล่าว โดยการให้เหตุผลว่าเพราะเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม แต่หากมองในเชิงวิพากษ์แล้ว แทนที่จะแยกพวกเขาออกไปเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกระทำสิ่งที่ขัดกับหลักศาสนาตน จะเป็นการดีกว่าหรือไม่ หากกลุ่มผู้จัดกิจกรรมสามารถออกแบบกิจกรรมให้รองรับทุกศาสนา แทนการคัดแยกผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้เพราะข้อห้ามทางศาสนา เนื่องจากการที่บอกว่าเข้าใจความแตกต่างทางศาสนาจึงคัดแยกพวกเขาออกไป แล้วเหตุผลที่จัดกิจกรรมเชิงคณะนิยมดังกล่าวเพื่อหวังความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในคณะของตนจะยังประสบความสำเร็จอยู่หรือ เพราะมีการ “คัดแยก” ผู้ที่แตกต่างออกไปแต่ต้นอยู่แล้ว จากที่ได้นำเสนอมานั้น เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพของปัญหาความแตกต่างทางศาสนาที่เกิดขึ้นในเชิงปฏิบัติ ซึ่งทั้งนี้ จุฬาฯได้มีความเปิดกว้างทางศาสนาอยู่แล้ว ซึ่งที่จริงแล้วก็เปิดกว้างสำหรับผู้ที่ไม่นับถือศาสนา หรือผู้ที่นับถือศาสนาในลักษณะ “ตามทะเบียนบ้าน” อีกด้วย แต่ปัญหาดังกล่าวก็ยังพบเห็นได้อยู่ ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจ หรือการที่ปัญหานี้ยังไม่เคยหยิบมาพิจารณาอย่างจริงจัง ได้แต่หวังว่า ประเด็นเหล่านี้จะถูกนำไปคิดหาทางแก้ไขโดยผู้ที่มีอำนาจในการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยทั้งนี้หากเราเชื่อว่าสังคมพหุวัฒนธรรมในจุฬาฯเป็นสังคมที่เราปรารถนาให้บังเกิดขึ้น เราก็ต้องใส่ใจเรื่องประเด็นเหล่านี้ ในลักษณะการนำใจเขามาใส่ใจเรามิใช่หรือ   ที่มารูป : https://dentist.kku.ac.th/news.php?id=207

Article

Sexual Harassment ทำอย่างไรเมื่อภัยทางเพศอยู่รอบจุฬาฯ


โดย เมื่อ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับการคุกคามทางเพศในบริเวณรอบรั้วจุฬากันอย่างแน่นอน แต่ก็เป็นเพียงคลื่นกระทบฝั่งที่ทุกคนให้ความสนใจสักพักแล้วก็จางหายไป ไม่ได้มีใครยื่นมือมาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจัง ผู้เขียนและเพื่อนซึ่งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภานิสิตจุฬาฯ และได้รับการแต่งตั้งให้สังกัดกรรมาธิการตรวจสอบและความปลอดภัย จึงได้จัดทำแบบสำรวจออนไลน์ประเด็นการคุกคามทางเพศเพื่อมาเผยแพร่ วิเคราะห์ และนำเสนอในมุมมองต่างๆ จากแบบสำรวจออนไลน์นั้น พบว่ามีนิสิตจุฬาฯผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 50 จาก 220 คน เคยถูกคุกคามทางเพศในบริเวณรอบรั้วจุฬาฯมาก่อน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 22.72 ของนิสิตจุฬาฯ ที่ตอบแบบสอบถาม ซึ่งก็เป็นตัวเลขที่น่ากังวล จากข้อมูลแบบสำรวจนั้นได้มีการร้องเรียนมาในลักษณะหลายกรณีศึกษาที่น่าสะเทือนใจ โดยจะขอแบ่งเป็น 2 กรณี   จากแบบสำรวจออนไลน์นั้น พบว่ามีนิสิตจุฬาฯ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 50 จาก 220 คน เคยถูกคุกคามทางเพศในบริเวณรอบรั้วจุฬาฯมาก่อน   กรณีแรกคือการคุกคามทางเพศที่กระทำโดยบุคคลภายนอกจุฬาฯ เช่น กรณีมีผู้ชายขับรถจักรยานยนต์มาทำทีเป็นพูดจาถามบางอย่างแต่ไม่ชัดเจน พอนิสิตหญิงขอให้ทวนคำถามจึงพูดจาคุกคามในลักษณะขอกระทำลามกอนาจาร  กรณีการทำท่าทางหรือแสดงวาจาอันสามารถเข้าข่ายการคุกคามทางเพศของเหล่ามอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อนิสิต กรณีการลวนลามนิสิตบนรถโดยสารภายในจุฬาฯ (CU Shuttle Bus) และกรณีการที่มีผู้ชายแสดงอวัยวะเพศหรือแสดงการช่วยตัวเองต่อนิสิตผู้พบเห็น เป็นต้น กรณีที่สองคือการคุกคามทางเพศที่กระทำโดยบุคลากรรวมไปถึงนิสิตจุฬาฯ เช่น การพูดจากคุกคามทางเพศในลักษณะการพูดจาเชิงหยอกล้อนิสิตหญิง การแตะเนื้อต้องตัวของอาจารย์ที่กระทำต่อนิสิตและทำให้นิสิตรู้สึกถูกคุกคามทางเพศ และการคุกคามทางเพศโดยนิสิตด้วยกันเองในหอพักของมหาวิทยาลัย เป็นต้น ก่อนที่ผู้เขียนจะเสนอแนะต่อวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้เขียนอยากนำเสนอประเด็นที่อาจเหนี่ยวนำให้เกิดปัญหาการคุกคามทางเพศดังกล่าว โดยทางผู้เขียนขอเลือกกลุ่มผู้เสียหายหลักมานำเสนอประเด็นความไม่เท่าเทียมทางเพศผ่านแนวคิดสตรีนิยม จากแบบสำรวจพบว่ามีนิสิตหญิงถูกคุกคามทางเพศเป็นจำนวนมาก แต่การรับรู้ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวกลับพบได้น้อย ซึ่งอาจเป็นเพราะความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างสองเพศที่ไม่เท่าเทียมตามวัฒนธรรมจารีต การที่ผู้หญิงไม่กล้าเปิดเผยเรื่องราวเพื่อนำปัญหาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม อาจเป็นเพราะความเชื่อว่าจะถูกนินทาหรือจะกลายเป็นจำเลยของสังคม และอาจไม่เชื่อมั่นในการดำเนินงานของเจ้าพนักงานซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในกระบวนการยุติธรรมนี้ ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจไม่รับแจ้งความร้องทุกข์ ซึ่งก็เป็นความเชื่อที่ผิดและสามารถแก้ไขได้โดยการให้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยผู้เสียหายต้องกล้าที่จะยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและรักษาผลประโยชน์ของตนเอง เชื่อว่าตนเป็นผู้เสียหายและกระบวนการยุติธรรมสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้   โดยในส่วนท้ายนี้ได้ขอเสนอการแก้ไขปัญหาการคุกคามทางเพศในบริเวณรอบรั้วจุฬาฯ อาศัยหลักการควบคุมอาชญากรรมจากสภาพแวดล้อม ได้แก่ การติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม เพื่อลดโอกาสการก่ออาชญากรรม และเพิ่มโอกาสในการจดจำอาชญากรโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมไปถึงบุคลากรและนิสิตจุฬาฯ และอาศัยหลักชุมชนสัมพันธ์ ในการให้นิสิตมีส่วนร่วมกับองค์กรต่างๆในมหาวิทยาลัยในการดำเนินการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จุฬาฯ โดยมีการประสานงานร่วม และรับฟังข้อเสนอแนะจากนิสิตจุฬาฯในการป้องกันอาชญากรรม ซึ่งรวมไปถึงการป้องกันอาชญากรรมด้านการคุกคามทางเพศอีกด้วย สุดท้ายแล้วก็หวังว่าทุกคนจะตระหนักถึงปัญหาการคุกคามทางเพศในบริเวณรอบรั้วจุฬาฯ มากขึ้น  เนื่องจากเหตุร้ายแบบนี้ไม่สมควรเกิดกับใครทั้งสิ้น โดยเฉพาะเมื่อเป็นพื้นที่บริเวณรอบรั้วของสถานศึกษา ที่นิสิตทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับความคุมครองความปลอดภัยในชีวิตของตนเอง   ขอบคุณรูปภาพจาก ภาพยนตร์เรื่อง “The Hunting Ground ชมรมล่าหญิง” http://www.kriengsak.com/Sexual%20harassment%20in%20India    

ปิดโหมดสีเทา